SK NACE kódy Sekcia E

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

37.00

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti kanalizačných systémov alebo zariadení na úpravu odpadových vôd
- zber a odvod odpadovej vody vzniknutej pri ľudskej činnosti, od jedného alebo niekoľkých subjektov, rovnako ako aj dažďovej vody pomocou kanalizačných sietí, zberacích zariadení, cisterien a iných d…

Čítajte ďalej...